Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa na portalu www.donoria.pl

 

Kilka słów czym jest bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji i stosowana polityka bezpieczeństwa na portalu www.donoria.pl oznacza, że wszystkie użyte mechanizmy zapewniają poufność informacji, gotowość wglądu do danych zawartych na portalu w każdym czasie na żądanie Użytkownika, brak możliwości zmian danych niepotwierdzonych przez Użytkownika, a także rozliczalności podejmowanych działań.

 

Bezpieczeństwo przesyłanych informacji

Przesyłanie informacji między komputerem użytkownika i serwerem platformy www.donoria.pl  jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Stosowany certyfikat ssl daje gwarancję Użytkownikom serwisu:

  • Bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych
  • Wiarygodności tożsamości portalu
  • Zapewnienia o najwyżej jakości świadczonych usług

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Donoria S.A. z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

 

Zasady polityki prywatności

Donoria S.A. zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem ze strony www.donoria.pl  oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z tego portalu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest spółka Donoria S.A., ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000509517, NIP: 956-00-17-851, kapitał zakładowy: 500 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

Administrator Danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Roberta Dondajewskiego, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo@donoria.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane przetwarzane są do celów określonych w dalszej części dokumentu. Administrator Danych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator Danych powierza dane dostawcom świadczącym mu usługi informatyczne (serwis, hosting, udostępnianie serwerów). Administrator Danych udostępnia informacje wprowadzane na portalu www.donoria.pl  innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu dostarczenia kompleksowej informacji lub prawidłowej obsługi ubezpieczenia oraz wykonania umowy ubezpieczenia.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych to:

1) wykonanie  zlecenia Użytkownika w zakresie czynności brokerskich, jeśli takiego zlecenia udzielił - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

2) wykonanie obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy cywilnoprawnej, tj. zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, umowy sprzedaży, umowy najmu bądź innej umowy wymagającej prowadzenia dokumentacji w sprawie rozliczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3) marketing usług własnych, w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Donoria S.A. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z Donoria S.A. bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na stronę www.donoria.pl w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, oferty usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem Donoria S.A. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat usługi lub produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony
o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone. W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), Donoria S.A. poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił. Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Administratora Danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies