PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

Informujemy o możliwości złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Donoria S.A. na rzecz Klienta w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Kto może zgłosić reklamację?

Z reklamacją może wystąpić każdy Klient korzystający z usług Donoria S.A., niezależnie od formy, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą.

W jaki sposób zgłosić reklamację?

Reklamacja może być złożona:

  • w formie elektronicznej – na adres e-mail: reklamacje@donoria.pl,
  • na piśmie – przesyłką pocztową wysłaną na adres siedziby Donoria S.A. albo osobiście w siedzibie Donoria S.A. lub w siedzibie Przedstawicielstwa Donoria S.A.,
  • ustnie – telefonicznie u Opiekuna Klienta albo osobiście podczas wizyty Klienta w siedzibie Donoria S.A. lub w siedzibie Przedstawicielstwa Donoria S.A.

Każda reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz sprecyzowane żądanie Klienta w związku ze zgłaszaną reklamacją.

Kiedy otrzymam odpowiedź na reklamację?

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Donoria S.A. poinformuje Klienta o przyczynie opóźnienia oraz okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, jak również określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie lub – na wniosek Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Możliwość odwołania od odpowiedzi negatywnej

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Donoria S.A. na piśmie na adres siedziby Donoria S.A., w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. O sposobie rozpatrzenia odwołania Klient zostanie powiadomiony na piśmie lub – na wniosek Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Ponadto Klient może wystąpić ze skargą bądź wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja dla Klientów będących osobami fizycznymi

W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi na reklamację, Klientowi będącemu osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) przysługuje dodatkowo prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy bądź z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu (www.rf.gov.pl), jak również prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego właściwego według przepisów o właściwości ogólnej albo do sądu właściwego według umowy o współpracy brokerskiej, jeżeli taka została przez Klienta i Donoria S.A. zawarta, pozywając Donoria S.A. z siedzibą w Toruniu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies